Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kameraZnaajna prednost Mobotix kamera je njihovo slobodno konfigurisanje zona ekspozicije koje je jedinstveno u svetu. Razliiti prozori ekspozicije (=zone ekspozicije) mogu biti definisani u slici radi automatske kontrole ekspozicije. U tom sluaju, vreme ekspozicije kontrolisano je na osnovu zona ekspozicije koje je korisnik definisao. Ovo omoguava da glavni deo slike bude optimizovan u odnosu na pozadinsko osvetljenje nezavisno od intenziteta ekspozicije pozadinskog osvetljenja.

 

Da bi prikazali slike vrhunskog kvaliteta u svim vremenskim i svetlosnim uslovima, sirove slike sa Mobotix kamera senzora se nezavisno obrauju. Za tu svrhu su u kameru integrisane sledee automatske funkcije:

  • Vreme ekspozicije: kamera automatski podešava vreme izmeu minimalne i maksimalne vrednosti (1/8000s – 1s) i to potpuno elektronski, bez mehanikih komponenti.
  • Predpojaavanje: kamera predppojaava digitalnu sliku, bez obzira na svetlosne uslove i vreme ekspozicije.
  • Balans bele: balans bele boje se obavlja automatski za svaku sliku i moe biti ogranien na posebne delove unutar slike. Ovo rezultira visokim stepenom vernosti boja i oštrine slike.
  • Auto kontrast: da bi obezbedila visok kontrast sloke pri lošem vremenu (kiša, magla), Mobotix kamera automatski koristi ceo opseg osvetljenosti od 0 do 100 posto.
  • Oštrina: visok kvalitet slike koju daje Mobotix kamera je karakteristian, izmeu ostalog, i po integrisanom softverskom filteru oštrine, koji odlino kompenzuje prašinu na soivu.

U Mobotix kameri svaka slika prolazi kroz sve automatske funkcije, što znai da je svaka iva ili snimljena slika uvek optimalno podešena.

 

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kamera

Originalni snimak situacije iz banke jasno pokazuje svetlo koje dolazi kroz prozor koje bi u normalnoj kameri izazvalo bljesak i lica uinilo tamnim. Ovaj problem je rešen jednostavnim postavljanjem zone ekspozicije u donjoj polovini slike. Kao tezultat, gornja polovina slike u kojoj je prozor, više nema uticaja na kontrolu ekspozicije.

Prednost CMOS senzora
Pošto Mobotix kamere ne poseduju auto iris soiva, osvetljavanje mranih prostora nije negativno pogoeno soivom sa automatskom blendom. Ovde CMOS senzori imaju veliku prednost nad konvencionalnim CCD senzorima. Intenzitet ekspozicije u uslovima pozadinskog osvetljenja je jedinstvena karakteristika Mobotix kamera. Dodatna prednost je da nema pokretnih delova u objektivu koji bi se zamrzli u zimskim uslovima.

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kamera

Slika iznad pokazuje tipinu situaciju: Svako ko ulazi u prostoriju iz mranije prostorije treba da bude snimljen. Izvan prostorije svetlosni uslovi variraju zbog uticaja dnevnog svetla. Slika je snimljena sa sa ekspozicijom koja pokriva ceo prostor. Sa oštrim razlikama u jaini svetla, svetliji delovi su blještavi a mrani zidovi prostorije su podeksponirani.

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kamera

Meutim, ako su dva prozora ekspozicije na unutrašnjem zidu, oni su savršeno eksponirani.

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kamera

Odabrano podešavanje zavisi od konkretne situacije. Ako je cilj snimiti osobu u lobiju koji je obasjan dnevnim svetlom, treba odabrati srednji vertikalni prozor ekspozicije (donja slika). Ako treba snimiti lice osobe na vratima, ono e biti isto osvetljeno kao prostorija. U tom sluaju treba odabrati prozore ekspozicije sa leve i desne strane vrata (srednja slika). ak i da je lobi mraan a osoba uperi svetlo ka kameri, nee biti pogrešne ekspozicije jer svetlo u okviru vrata nije obuhvaeno spoljnim prozorima ekspozicije.

 
Varjabilne zone ekspozicije
 

Zone ekspozicije mogu biti tako slobodno odabrane tako da ak pojedina ulina svetla mogu biti izuzeta od uticaja na kontrolu ekspozicije.

Mogue je precizno regulisati ekspoziciju unutar i van zone ekspozicije. Funkcija automatske ekspozicije prvo odreuje dve mogue vrednosti unutar i van prozora ekspozicije kako bi odredila prosenu vrednost prema zadatoj vrednosti (0-100).

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kamera