Naini snimanja

Mobotix kamere nude tri raliita naina snimanja:
• Snimak dogaaja sa promenljivim framerate-om i zvukom
• Kontinuirano snimanje sa poveanim famerate-om pri dogaaju ukljuujui zvuk
• Samo slika bez zvuka sa pre i post alarmnim slikama

Proces snimanja se uvek dešava u ring buffer-u; to znai da kamera briše stare snimke ako je skladišteni prostor popunjen ili ako je zadato vreme snimanja isteklo. Slike se uvaju na kameri ili na PC/serveru. Nema potrebe za instalacijom bilo kakvog softvera jer Mobotix kamera sama upravlja procesom snimanja.

 

Proces snimanja je nezavisan od odabranog formata snimka (JPEG, MxPEG) . Meutim, najviši framerate i najefikasnije skladištenje postie se sa Mobotix-ovim MxPEG kodekom.
Nezavisno od dogaajem kontrolisanog snimanja, u ring buffer-u mogu da se uvaju slike iz odreenih vremenskih intervala. Format slike moe biti razliit od formata ive slike. Ovo znai, na primer, da dodatna megapixel slika moe biti snimljena svakih 10 minuta za dogaajem kontrolisano snimanje u VGA rezoluciji.

 
Snimak dogaaja sa zvukom
 

Video i audio snimak promenljive duine se snima kao dogaaj. Faramerate moe biti do 25 fps. Ovo je standardan nain snimanja u sigurnosnim aplikacijama. Snimanje poinje samo kada se desi dogaaj, kao detekcija pokreta u slici. Moe se snimiti period od 10 sekundi pre dogaaja i posle dogaaja. Nezavisno od framerate-a ive slike, snimak moe imati razliit framerate u zavisnosti od potreba i veliine storage-a.
Snimci dogaaja podeljeni su na delove (fajlove) od 10 sekundi i uvani u folderu na PC-ju. Ovo uveliko smanjuje broj fajlova u poreenju sa snimanjem pojedinanih slika sa pre i post alarm slikama. PC koji snima je do 10 puta efikasniji. Pošto interni privremeni buffer u kameri rastereuje optereenje mree, 100 kamera mogu da uvaju snimke na jednom PC-ju pri dogaajem kontrolisanom snimanju.

 

 
Kontinuirano snimanje sa dogaajem kontrolisanim faramerate-om
 

U sluaju kontinuiranog snimanja, slike se kontinuirano snimaju tokom odreenog vremena u nedelji, na primer od 8 ujutru do 6 popodne, od ponedeljka do petka. Framerate za snimanje moe biti od 0,2 do 25 fps, razliit od frmerate-a ive slike. Osim toga framerate moe automatski da se povea ako desi odreeni dogaaj. Na primer kontinuirano snimanje se podesi na 0,2 fps dok se pri detektovanom dogaaju poveava na 25 fps.

Video strim je sauvan u ring buffer-u delovima od po 10 sekundi. Zahvaljujui ovom efikasnom procesu, oko 30 kamera istovremeno moe da snima na standardnom PC-ju u 25 fps ukljuujui audio.
Ukoliko je potrebno snimati sa velikog broja kamera, dodatni serveri se mogu dodati u bilo koje vreme. Broj kamera po serveru se moe uveati u koliko se koriste hi-end serveri sa RAID disk sistemima. Mobotix je efikasniji i superiorniji od klasinih sistema sa centralnim PC-jem, posebno pri snimanju u visokom framerate-u.

 

 
Jedna slika sa pre i post alarmom
 

U reimu snimanja jedne slike, slika dogaaja se snima kao poseban JPEG fajl. Dodatno, do 50 slika pre i posle dogaaja se mogu snimiti u fiksnim vremenskim intervalima kao individualni fajlovi. Ti fajlovi se zatim skladište u jednom folderu u ring bufferu koji je nazvan po dogaaju.
Prednosti snimanja jedne slike su mali kapacitet storage-a neophodan za slike i mogunost duih intervala do 10 minuta za pre i post alarm slike. Pošto se slike uvaju kao posebni JPEG fajlovi, moe im se pristupiti ne samo kroz integrisani plejer u web broseru ve i runi kroz folder ili posebnim programima za pregled slika. Meutim mana ovakvog naina snimanja je, da u sluaju velikog broja pre i post alarmnih slika i vrlo estih dogaaja sa nekoliko kamera, server e biti mnogo više optereen nego u druga dva sluaja.