Alarmne poruke

Mobotix kamere dolaze sa ve integrisanim kompletnim alrmnim menadmentom koji obaveštava korisnika ili kontrolni centar o detektovanim dogaajima. Alarm se javlja kao:
• Lokalna glasovna poruka kroz zvunik kamere (npr. „Snimljeni ste“)
• E-mail sa slikom dogaaja ili sekvencom
• Telefonski poziv IP telefonijom ili putem ISDN-a, sa mogunošu dvosmerne komunikacije.
• Mrena poruka ka serveru ili kontrolnoj stanici (IP notify)

Nezavisno od snimanja, nedeljna kontrola vremena i razliite grupe dogaaja mogu biti odabrane kao alarmne poruke. Kamera moe biti podešena na takav nain da dok svi dogaaju mogu pokrenuti snimanje, samo odreeni mogu aktivirati alarm. Sva podešavanja mogu lako da se definišu putem profila, pruajui korisniku mogunost da vrlo brzo promeni nain reagovanja na alarm.

 
Individualne glasovne poruke
 

Višestruke individualne glasovne poruke mogu biti sauvane u Mobotix kameri, mogu biti pokrenute dogaajima ili pozvane od strane korisnika klikom na dugme u browseru. Pored toga poruke se mogu emitovati i u odreeno vreme. Vremenski se mogu kontrolisati sa minutnom preciznošu, uz veliku fleksibilnost u pogledu dana u nedelji, meseca i praznika.

Glasovne poruke se mogu emitovati lokalno kroz zvunik na kameri ili telefonom. Poruka se moe snimiti na kameri putem:
• Integrisanog mikrofona u kameri
• Telefonskog poziva putem IP telefonije ili ISDN-a
• Kao file (*.wav, *.tar, binarni) kroz web browser

Funkcije upravljanja kamerom podravaju prenos glasovnih poruka od jedne kamere ka nekoliko drugih.

 
Telefonski pozivi sa potvrdom
 

Mobotix kamere mogu da pozivaju odreenu listu telefonskih brojeva sve dok jedan korisnik ne odgovori. Da bi bili sigurni da je osoba koj se javila autorizovana da primi poziv, mora uneti PIN broj kako bi ptvrdila poziv. U protivnom kamera e nastaviti da zove sledeeg korisnika sa liste brojeva.

 

Nakon poziva moete da odaberete da li ete prekinuti vezu ili aktivirati glasovne funkcije. Moete aktivirati samo glasovnu poruku kroz zvunik kamere ili da aktivira dvosmernu komunikaciju. Razliite funkcije se mogu aktivirati putem tastature telefona. Izmeu ostalog, moe se poslati poslednji dogaaj, aktivirati prekida, ili poslati e-mail sa trenutnom slikom.

 
Fleksibilne mrene poruke
 

IP notify funkcija omoguava da kamera bude jednostavno integrisana u kompleksne kontrolne sisteme. Kamera emituje mrenu poruku na odreenu IP adresu i port, a podrane su simbolike adrese kroz DNS. Mogue je odrediti više ciljnih adresa, u kom sluaju Mobotix kamera šalje poruku istovremeno na sve adrese ili pokušava da redom da kontaktira svaku dok poruka nije prihvaena. Moe se definisati da osim kompjutera koji prihvaa poruku, ona mora biti eksplicitno prihvaena i od korisnika (kroz McControlCenter). Poruka moe da sadri varijable kao što su broj dogaaja, IP adresa kamere ili vreme dogaaja.
Integrisani daljinski pristup kroz mreu ili ISDN do MxControlCenter-a funkcioniše na istom principu.E-mail sa varijablama

Mobotix kemere ne prenose samo trenutne slike putem e-maila, nego mogu i cele klipove. Format slike moe biti nezavisan od ive slike, na primer slika se moe snimati u megapixel formatu ali u informativne svrhe se šalju samo CIF slike, zauzimajui manje memorije.