Soft Buttons i API

Levi red dugmia u meniju za live, player i multiview naine prikaza, korisnik moe slobodno konfigurisati sa širokim opsegom razliitih funkcija kamere. Najvanije funkcije trenutne aplikacije mogu se organizovati u formi soft dugmia.

 

Hardverske funkcije takoe mogu biti definisane kao soft dugmii, npr. prebacivanje izmeu razliitih naina prikaza ili integrisanje „standardnih“ linkova ka LAN-u ili Internetu. To znai da moete ne samo da odete na web sajt jednostavnim pritiskom na dugme, nego i uputstva za uzbunu se mogu dobiti na serveru ili PC-ju u formi lokalnog dokumenta (HTML, PDF, video itd.)

 

Tehnologija soft dugmia vam daje mogunost programiranja eksternih ureaja kao kontrole grejanja ili telefonskih sistema, putem kamere, kada su povezani na serijski port. Osim toga soft dugmii su veoma korisni za kontrolu PTZ mehanizma kada je povezan preko serijskog porta. U tom sluaju komande mogu biti dodeljene bilo kom dugmetu kao tekstualni ili binarni nizovi. Programiranje je veoma jednostavno, SHIFT-klik odreeno dugme da bi otvorili meni za konfiguraciju i dodelili odreenu funkciju.

 

Osim osnovnih funkcija dugmia, oni mogu biti aktivirani runo u multiview modu klikom miša ili automatski putem alarma.

 

Poput kamera kontola, soft dugmii takoe koriste http linkove ka kameri (http-API). Zahvaljujui tom konceptu, web dizajner moe da generiše novi kastomizovani korisniki interfejs za kameru.