Video detekcija pokreta

Mobotix kamere poseduju integrisanu video detekciju pokreta. Korisnik moe definisati razliite pravougaone oblasti na slici kao polja detekcije pokreta. Svakoj od ovih oblasti mogu se dodeliti razliiti skupovi parmatara, kako bi reagovale na razliite okolnosti. Detekcija pokreta je funkcija koja ima dva nivoa. Prvo se vrši provera koji pixeli u odreenom delu slike su se promenili.  Ovo se obavlja upreivanjem pixela sa predhodnom slikom i proverom da li je odreeni procenat slike promenjen (1. Parametar) u polju slike. U drugom nivou se proverava da li je broj pixela koji je oznaen da se pomerio premašio deo odreenog prostora (2. Parametar) unutar posmatranog polja.

Dodatno, puna kontrola se moe preduprediti sa predefinisanom maksimalnom vrednošu (3. Parametar). To znai da u situacijama, gde broj pixela koji su oznaeni kao promenjeni, prelazi maksimalnu vrednost, kamera detektuje to kao grešku, i u tom sluaju, ne pokree se dogaaj.

 
Više manjih oblasti - vea sigurnost
 

Funkcija detekcije pokreta najbolje deluje ako je veliina oblasti detekcije prilagoena veliini objekta koji se detektuje. Preporuljivo je da se detekcija pokreta vrši u više manjih prozora pozicioniranih na najvanijim pozicijama na slici (na primer, vrata) umesto jedne oblasti na celoj slici.
Dodatno, mogue je postaviti referentne okvire. Oni izgledaju i ponašaju se kao okviri za detekciju. Meutim, oni ne generišu dogaaje nego ih poništavaju. Zahvaljujui referentnim okvirima, greške poput paljenja svetla ili senki drvea koje se pomera, filtriraju se.Trenutna provera
Mobotix kamere nude mogunost prikaza statusa oblasti detekcije pokreta, grafiki na slici. Ovo omoguava da podešavanja detekcije pokreta budu proverena bilo kada u test fazi.