Udaljeni pristup Kontrolni centar

Mobotix kamere standardno dolaze sa svim funkcijama neophodnim za automatski, dogaajem kontrolisani pristup kontrolnom centru. Pristup moe biti preko ISDN-a, LAN-a ili Interneta. Kada se desi dogaaj kamera šalje poruku kontrolnom centru preko mree. Kompjuter zatim sauva sliku dogaaja, kreira ivu sliku, izbacuje je na monitor ako je potrebno i šalje zvuni signal korisniku.

Kamera za ovu funkciju koristi IP notify mehanizam, koji prenosi tekstualnu poruku do IP porta odreenog kompjutera. Obzirom da se moe odrediti više ciljnih kompjutera, više kontrolnih stanica i ljudi moe biti obavešteno u isto vreme.Koristei MxControlCenter softver (moe se besplatno preuzeti sa sajta) predefinisani layout, dodeljen kameri koja šalje alarm, moe automatski biti aktiviran na ciljnom kompjuteru. Predefinisani layout moe biti mapa lokacije, koja ne prikazuje samo kameru koja je alrmirala nego i ostale kamere u objektu. Slike dogaaja su sauvane na „filmskoj traci“ sa leve strane MxControlCenter aplikacije i mogu se kasnije preuzeti.

IP notify poruka moe sadrati tekst i varijable (ime kamere, IP adresu, broj dogaaja, datum, vreme itd.) ije vrednosti su generisane u kameri u trenutku dogaaja. Ovo omoguava Mobotix kamerama da budu lako integrisane u kontrolne stanice i POS sisteme drugih proizvoaa. U sluaju razliitih sistema, kamera moe da pošalje poruku POS sistemu kao i video strim video sistemu (MxControlCenter npr.).

Jedna kamera kontroliše ostale

IP notify mehanizam koji je ovde opisan, moe se koristiti ne samo za slanje alarma kontrolnom centru, nego i za istovremeno aktiviranje snimanja na drugim kamerama. Ako je kamera aktivirana kontaktom na vratima, u tom sluaju, snimanje se aktivira i na svim ostalim kamerama koje su primile IP notify poruku. Pošto se proces snimanja koji je ve u toku, moe proširiti dogaajima koji nisu inicijalno pokrenuli snimanje, snimanje moe biti pokrenuto kontaktom na vratima, na primer, a zatim prošireno dogaajima detektovanim senzorom pokreta ili pasivnim IC senzorom. Koristei IP notify mehanizam kontakt na vratima treba da bude povezan samo sa jednom kamerom.